0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Zasady reklamacji

1. Ogólne postanowienia i rozgraniczenie pojęć

a. Te zasady reklamacji były wytworzone według kodeksu cywilnego w świetle późniejszych nowelizacji (dalej nazywany tylko ,,Kodeksem”) i dotyczy towaru konsumpcyjnego (dalej nazywany tylko ,,Towarem”), dla którego ważne są w okresie gwarancyjnym praca kupującego z odpowiedzialności za wady (dalej nazywane tylko ,,Reklamacją”).

b. ,,Sprzedawca” to spółka handlowa Giftio s.r.o., Pod kaštieľom 636/26, 01841, Slovensko . ,,Kupujący” to podmiot, który ze Sprzedawcą zawarł umowę o kupnie Towaru.

2. Warunki gwarancyjne

a. Jeśli Towar wykazuje widoczne wady, tj. głównie jeśli Towar jest sprzedany Kupującemu w uszkodzonym opakowaniu transportowym, to Kupujący jest uprawniony do nieodebrania Towaru. W takim przypadku zostaje zachowane prawo Kupującego do udzielenia właściwego działania ze strony Sprzedawcy albo do zwrotu ceny kupna według wyboru Kupującego. Gwarancja nie dotyczy mechanicznych uszkodzeń Towaru spowodowanych przez Kupującego, używania Towaru w nieodpowiednich lub niewłaściwych warunkach, niefachowego traktowania, zaniedbania opieki nad Towarem, niefachowego montażu, niepoprawnej manipulacji i używania Towaru, niepoprawnego traktowania Towaru, niefachowej instalacji. Uprawnienie do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej przestaje istnieć też w przypadku niefachowego montażu, niefachowego wprowadzenia Towaru do działania, niefachowej manipulacji Towarem albo jakiejkolwiek niefachowej ingerencji w Towar podczas okresu gwarancyjnego przez inną osobę niż osoba do tego uprawniona. Sprzedawca również zastrzega sobie prawo do niezwrócenia za taki Towar pieniędzy i prawo do niezamienienia go na inny Towar. Wszystkie naprawy gwarancyjne są, w przypadku, gdy do czasu ich zastosowania nie przestało istnieć prawo na zastosowanie gwarancji według poprzedzającego punktu, bezpłatne.

c. Długość okresu gwarancyjnego kieruje się ważnymi postanowieniami Kodeksu, trwa dlatego 24 miesięcy, z wyjątkami stanowionymi przez Kodeks.

d. Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy we wszystkich przypadkach ustanowionych przez Kodeks. Odstąpienie wobec Sprzedawcy jest skuteczne od chwili, gdy jest mu doręczona pisemna deklaracja Kupującego o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest od początku anulowana, a strony umowy są zobowiązane zwrócić wszystko to, czego sobie udzieliły na jej podstawie.

3. Wykonanie reklamacji

a. Reklamacja jest stosowana w siedzibie Sprzedawcy.

b. W przypadku, że Kupujący użyje swojego praca i domaga się usunięcia usterki Towaru poprzez naprawę, a w oświadczeniu gwarancyjnym jest do celów napraw gwarancyjnych Towaru podany inny podmiot niż Sprzedawca, które miejsce prowadzenia biznesu znajduje się w tym samym miejscu co w przypadku Sprzedawcy albo w miejscu dla Kupującego bliższym, zastosuje Kupujący prawo do naprawy gwarancyjnej u podmiotu podanego w oświadczeniu gwarancyjnym.

c. W przypadku, że nie można zastosować naprawy gwarancyjnej u innego podmiotu niż Sprzedawcy, naprawę gwarancyjną zabezpieczy Sprzedawca. Sprzedawca w dzień przyjęcia reklamacji wystawi Kupującemu dokument o przyjęciu reklamacji Towaru, w którym dokładnie zaznaczy wady Towaru. Po wykonaniu reklamacji Sprzedawca informuje o tym Kupującego w formie poczty elektronicznej i jednocześnie doręcza e-mailem albo poprzez poleconą pocztę pisemny dokument o wykonaniu reklamacji (protokół reklamacyjny) najpóźniej do 30 dni od dnia zastosowania reklamacji.

d. Dalej Kupujący jest uprawiony domagać się naprawy gwarancyjnej w autoryzowanych ośrodkach serwisowych, których lista jest dołączona do dokumentacji do Towaru, ewentualnie ogłosi ich Sprzedawca na prośbę Kupującemu drogą mailową lub telefonicznie.

e. Sprzedawca zdecyduje o reklamacji natychmiast, w złożonych przypadkach do 3 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach, głównie jeśli wymaga się złożonej technicznej oceny stanu wyrobku, najpóźniej do 30 dni od dnia zastosowania reklamacji. Po upłynięciu tego terminu konsument ma prawo odstąpić od umowy albo ma prawo do wymienienia wyrobku na nowy wyrobek.

Sprzedawca jest zobowiązany wykonać reklamację i zakończyć działanie reklamacyjne poprzez jeden z następujących sposobów:

a) oddaniem naprawionego towaru,

b) wymianą towaru,

c) zwróceniem ceny kupna towaru,

d) wypłaceniem odpowiedniej zniżki z ceny towaru,

e) uzasadnioną odmową reklamacji towaru.

f. W sytuacji, gdy Towar należy wysłać Sprzedawcy lub ośrodkowi serwisowemu, to Kupujący działa tak, aby Towar był zapakowany do odpowiedniego opakowania, który wystarczająco ochroni Towar i odpowiada wymaganiom transportu kruchego Towaru i oznaczy przesyłkę stosownymi symbolami.

g. W przypadku, że reklamowany towar jest doręczony pocztowo albo przez kuriera na adres siedziby spółki, (zob. https://giftio.com/contact) osoba odpowiedzialna za ten towar odbierze, sprawdzi przesyłkę, dokumentację (fakturę, paragon, opakowanie), decydująca data na termin płynięcia reklamacji jest data przyjęcia od kuriera albo listonosza. Polecamy Państwu przesyłany towar ubezpieczyć. Przesyłek za pobraniem nie przyjmujemy.

h. Osoba odpowiedzialna w pełnej mierze odpowiada za śledzenie terminu płynięcia reklamacji i za bezzwłoczny kontakt z klientem o wykonaniu reklamacji w ustanowionym przez prawo terminie formą elektroniczną, SMS lub listu poleconego.

i. Ośrodek serwisowy po właściwym wykonaniu reklamacji wezwie Kupującego telefonicznie, e-mailem lub innym sposobem uzgodnionym z Kupującym do odebrania Towaru i protokołu reklamacyjnego lub Towar będzie po wzajemnej zgodzie wraz z protokołem reklamacyjnym doręczony Kupującemu w formie poleconej przesyłki.

j. Przy jakimkolwiek odwiedzeniu serwisowego technika Kupującego potrzebne jest, aby był wykonany protokół o stwierdzonych wadach i formie ich usunięcia. Bez takiego protokołu odwiedziny serwisowego technika nie są brane pod uwagę.

k. Prawo do zastosowania gwarancji znika w przypadku niefachowego montażu albo niefachowego wprowadzenia Towaru do działania, również jak przy niefachowej manipulacji Towarem.

4. Postanowienia końcowe

a. W przypadku jakiejkolwiek Reklamacji Sprzedawca informuje Kupującego o zastosowaniu reklamacji i uzgodni z nim najstosowniejszą formę postępowania reklamacyjnego. Sprzedawca z uwzględnieniem na charakter reklamacji zaoferuje Kupującemu, aby odwiedził go technik serwisowy, a naprawę wad Towaru zrobił na miejscu ewentualnej instalacji, tj. u Kupującego, albo poleci dostarczyć Towar do ośrodka serwisowego.

b. Te zasady reklamacji zyskują skuteczność 23.08.2017. Zmiany zasad reklamacji zastrzeżone. W przypadku, że życzą sobie Państwo Towar reklamować, niech nas Państwo skontaktują z wyprzedzeniem na nasz e-mail info@giftio.com uzgodnimy dalsze postępowanie.

Gwarancja

Okres gwarancyjny na towar trwa 24 miesiące od dnia zawarcia umowy kupna, dopóki nie jest ustanowiony inny okres gwarancyjny na konkretny towar, i upływa od dnia przejęcia towaru i potwierdzenia potrzebnych dokumentów związanych z towarem przez uprawnioną osobę. Okres gwarancyjny 24 miesięcy obowiązuje przy sprzedaży towaru na potrzeby prywatne. Kiedy kupujący prowadzi działalność gospodarczą, a wyrobek kupuje na potrzeby biznesowe, okres gwarancyjny kieruje się warunkami gwarancyjnymi twórcy. Okres gwarancyjny przedłuża się o czas, podczas którego kupujący nie mógł używać towaru z powodu naprawy gwarancyjnej towaru.

W przypadku wymiany towaru na nowy kupujący dostanie dokument, na którym będzie podany wymieniony towar. Dalsze ewentualne reklamacje stosują się na podstawie pierwotnego kwitu dostawy i tego dokumentu reklamacyjnego. W przypadku wymiany towaru okres gwarancyjny zaczyna upływać od dnia przejęcia nowego towaru, jednak tylko na nowy towar. Wszystkie naprawy gwarancyjne zastosowane na podstawie prawa są bezpłatne.

Na podstawie - Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późniejszymi zmianami – Kodeks Cywilny.